Download hier de online versie van onze algemene voorwaarden.

 

Verkoopsvoorwaarden van toepassing voor de Avance webshop

Algemeen

Deze verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op de verkoop van artikelen via de website van Avance (Euro Shoe Group nv, Lochtemanweg 15, 3580 Beringen - België, Ondr. 0840.591.904).
Bestellingen kunnen enkel plaatsvinden tussen Euro Shoe Group nv en particulieren. Alhoewel deze algemene voorwaarden wereldwijd kunnen worden geraadpleegd, zijn ze uitsluitend voor klanten uit Nederland bedoeld. Wij leveren onze producten alleen in Nederland.
Bij het bestellen van onze producten of bij het aanvaarden van de levering van onze producten, aanvaardt men de verkoopsvoorwaarden en is men erdoor gebonden.
Euro Shoe Group nv behoudt zich het recht deze verkoopsvoorwaarden te wijzigen naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande waarschuwing.
Minderjarigen of andere handelingsonbekwamen dienen zich te laten vertegenwoordigen door hun ouders of wettelijke vertegenwoordiger die eveneens gebonden zijn door deze verkoopsvoorwaarden.

 

Prijzen

Alle prijzen zijn aangeduid in Euro. Prijzen zijn inclusief BTW.
Euro Shoe Group nv. heeft het recht de aangeduide prijzen te wijzigen. De prijs van het artikel is de prijs geldig op de besteldatum in de webwinkel van Avance.

 

Bestelling

Elke succesvol geplaatste bestelling wordt bevestigd per e-mail. U ontvangt een tweede mail van zodra de bestelling werd verstuurd naar het opgegeven leveringsadres.

 

Verzending en levering

U kunt uw bestelling laten leveren op een privéadres.
Levering op een privéadres: bestelde goederen worden per post naar het opgegeven adres verstuurd. Onder normale omstandigheden dient u rekening te houden met een levertijd van 2 werkdagen. Het pakket zal één keer worden aangeboden. Bent u niet thuis? Dan wordt de bestelling bij uw buren of in een afhaalpunt bij u in de buurt afgeleverd. U ontvangt een schriftelijk bericht waarin staat op welk adres uw bestelling werd afgeleverd.
 

Betalingsmodaliteiten

Betalingen kunnen online verricht worden via iDeal, VISA/MasterCard of SOFORT Banking. U kunt uw bestelling niet achteraf betalen in het afleverpunt (PostNL afhaalpunt naar keuze of op het opgegeven privéadres).
De betaling gebeurt in Euro. Euro Shoe Group nv is niet verantwoordelijk voor eventuele bankkosten. Bestelde goederen blijven eigendom van Euro Shoe Group nv tot de bestelling volledig is betaald.
Euro Shoe Group nv neemt alle nodige maatregelen om alle informatie betreffende betalingen en bestellingen te beveiligen. Euro Shoe Group nv kan echter niet verantwoordelijk gesteld worden als derden onrechtmatige toegang tot deze gegevens zouden verwerven.

 

Terugzendingen

"De consument heeft het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de veertien werkdagen vanaf de dag die volgt op de ontvangst van het product of op het sluiten van de dienstenovereenkomst" .

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen  de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag van ontvangst. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u Avance via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruik maken van het bijgeleverde retouformulier of van het herroepingsformulier.

We vragen u vriendelijk om zoveel mogelijk gebruik te maken van het retouformulier dat u bij uw bestelling heeft ontvangen. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Indien u uw aankoop wenst te annuleren, kunt u telefonisch contact opnemen met de klantenservice. Deze bezorgt u vervolgens via e-mail een verzendlabel zodat u GRATIS uw bestelling of een deel ervan kunt terugsturen naar: 
Avance Nederland, Leeweg 2, 1161 AB Zwanenburg, Nederland.

Indien u geen contact opneemt met de klanteservice en bijgevolg geen verzendlabel ontvangt zodat u gratis uw bestelling kunt terugsturen, zijn de directe kosten voor terugzending voor uw eigen rekening. We vragen u vriendelijk om bij een retour op eigen kosten uw terugzending voldoende te frankeren. Indien uw terugzending onvoldoende is gefrankeerd, zijn wij genoodzaakt deze directe retourkosten te verrekenen bij de terugbetaling van uw retour.

Gevolgen van de herroeping:
Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw bestelling de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.
Uitgezonderd van het herroepingsrecht is een consumentenkoop die ziet op de levering van:
- volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn
- producten die snel bederven of die en beperkte houdbaarheid hebben
- producten die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken
- producten die na levering door hun aard onherroepelijk zijn vermengd met andere zaken
- alcoholische dranken waarvan de prijs bij de koop is overeengekomen, maar waarvan de levering pas kan plaatsvinden na 3 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen op de markt waarop u geen invloed heeft
- audio- en videa-opnamen en computerprogrammatuur waarvan de verzegeling na levering is verbroken
- kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van een overeenkomst voor de geregelde levering van dergelijke publicaties (een abonnement)

Indien een artikel waardevermindering oploopt die het gevolg is van het gebruik van het artikel dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking ervan vast te stellen, bent u verantwoordelijk voor de waardevermindering. Het vaststellen van de aard, de kenmerken en de werking van een artikel wordt toegestaan zoals dat in een winkel zou mogen.

 

Garantie

Wij staan in voor de bruikbaarheid en deugdzaamheid van het product. Daarom geldt voor alle artikelen die u bij ons koopt de wettelijke garantie. Dit betekent dat een artikel in goede staat moet verkeren en bij normaal gebruik naar behoren dient te functioneren. Wanneer u een artikel ontvangt waarbij dit niet het geval is, voorzien wij u zo snel mogelijk van een passende oplossing. U dient daarvoor contact op te nemen met onze klantenservice op het nummer: +31 (20) / 407.66.07 (ma-do: 9u-17u en vrij: 9u-16u). Onze klantenservice bezorgt u vervolgens via e-mail een verzendlabel zodat u het artikel gratis kune retourneren naar Avance Nederland, Leeweg 2, 1161 AB Zwanenburg, Nederland.

Indien het prodict defect is door een productiefout valt dit onder onze garantie. Na de terugzending wordt er door ons bekeken of het product wegens een productiefout of wegens normale slijtage niet goed functioneert:

 • Wanneer er sprake is van een productiefout wordt u hier over ingelicht en wordt het verschuldigde bedrag zo snel mogelijk teruggestort/terugbetaald.
 • Wanneer er sprake is van normale slijtage kunnen wij de volgende klachten helaas niet vergoeden:
  • normale slijtage van zolen en hakken
  • kale neuzen bij schoenen door normale slijtage van buitenaf
  • beschadiging aan hak
  • door verkeerd of intensief gebruik veroorzaakte gebreken
  • overmatige transpiratie
  • afgeven van schoenen en kleding
  • artikelen beschadigd of bevuild door de koper, alsook gedragen kleding of schoenen

 

Klachten

Indien de consument een klacht wenst in te dienen, kan hij via het contactformulier of via het nummer: +31 (20) / 407.66.07 contact opnemen. De consument zal binnen de 5 werkdagen volgend op zijn klacht geïnformeerd worden over de termijn waarbinnen hij een antwoord op zijn klacht zal ontvangen.
Naast de interne klachtenprocedure van de webshop, kan u steeds terecht bij BeCommerce en bij het Europese ODR-platform:  http://ec.europa.eu/consumers/odr

 

Overmacht

Euro Shoe Group nv is niet verantwoordelijk voor verlies of schade berokkend door oponthoud bij derden of door het niet-uitvoeren van haar verplichtingen vervat in deze voorwaarden als die veroorzaakt zijn door: staking, bezetting, rellen, oorlog, brand, overmacht, ongevallen, gebreken of tekorten bij de leveranciers van Euro Shoe Group nv , beperkingen opgelegd door de overheid, het niet-toekennen van import- of exportlicenties, onderworpenheid aan de wet, voorschriften of bevel, of te wijten aan andere omstandigheden of oorzaken die effect zouden hebben op het slecht uitvoeren van die voorwaarden, of om het even welke omstandigheid buiten de macht van Euro Shoe Group nv.

 

Exportbeperkingen

Producten aangekocht bij Euro Shoe Group nv zijn onderworpen aan de Belgische exportwetgeving en -voorschriften. De koper aanvaardt de verantwoordelijkheid en kosten voor het bekomen van de noodzakelijke vergunningen m.b.t. de aard van de te exporteren goederen, hun bestemming of hun gebruik.

 

Bevoegde instanties en rechtspraak

De verkoop van goederen is volledig onderworpen aan de Belgische wetgeving en eventuele geschillen zullen worden beslecht door Belgische rechtbanken.

 

Privacy Policy Avance (Euro Shoe)

Uw persoonsgegevens worden opgenomen in de bestanden van Euro Shoe Group nv, Lochtemanweg 15, 3580 Beringen. Die gegevens worden door Euro Shoe Group nv verwerkt in het kader van de klantenadministratie, marktstudies en met het oog op het voeren van gepersonaliseerde informatie- en promotiecampagnes i.v.m. onze commerciële activiteiten. U hebt op elk ogenblik het recht op inzage, correctie of schrapping van deze gegevens. U kan zich daarvoor wenden tot Euro Shoe Group nv, Beringen Zuid 2102, Lochtemanweg 15, 3580 Beringen. (Wet ter bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer van 11/12/1998